صالحین رامشیر

اخبار

تقدیروتشکرواهدای هدیه به مسئول سایت صالحین برترکشور

تقدیروتشکرواهدای هدیه به مسئول سایت صالحین برترکشور

ازمسئول سایت فضای مجازی صالحین برترحوزه خواهران ناحیه رامشیربااهدای هدیه ولوح تقدیر ازطرف معاونت تعلیم وتربیت ناحیه ولوح تقدیرازمسئول فضای مجازی کشوردرحضورجانشین فرماندهی وفرماندهان حوزه تقدیربه عمل آمد....

ادامه مطلب ...
جلسه ارزیابی وضعیت کیفی برنامه های صالحین با فرماندهان حوزه ها

جلسه ارزیابی وضعیت کیفی برنامه های صالحین با فرماندهان حوزه ها

دراین جلسه که باحضورمعاونت تعلیم وتربیت ناحیه رامشیر وجانشین فرماندهی ناحیه  وفرماندهان حوزه ها تشکیل گردیدموضوعاتی ازقبیل جمع بندی گزارشات شش ماهه سال جاری،بررسی اردوی مشهدمقدس ،ارزیابی وضعیت کیفی برنامه های...

ادامه مطلب ...
جلسه تعیین مساجدهدف

جلسه تعیین مساجدهدف

جلسه تعیین مساجدهدف با حضور استادیار،فرماندهی محترم ناحیه ،مسئول معاونت تعلیم وتربیت ،مسئول اداره اوقاف وامور خیریه، مسئول جامعه زنان ومسئول عقیدتی سیاسی ناحیه برگزار گردید.که دراین جلسه موضعاتی ازقبیل انتخاب وتعیین...

ادامه مطلب ...
دیداربا خانواده شهدا

دیداربا خانواده شهدا

دیداربا خانواده شهدذیاب تمیمی ،عبدالحسین حیدری وسیدحسین آلبوشوکه باحضورمعاونت تعلیم وتربیت سپاه رامشیرومعاون محترم فرمانداری ورئیس بنیادشهیدوجمعی ازپایوران سپاه رامشیرانجام گرفت. ...

ادامه مطلب ...
نشست حلقه صالحین باپایگاه منتظران

نشست حلقه صالحین باپایگاه منتظران

دراین جلسه که با حضورفرماندهی محترم حوزه شهید مدرس(ره)ومسئول محترم تعلیم وتربیت برگزار گردید. دراین نشست درمورد کم وکیف حلقه های وبرگزاری مرتب آنها در هفته وهمچنین در مورد موضوعاتی که در حلقات باید عنوان گردد،مطرح شد. ...

ادامه مطلب ...